بازیهای ویژه تمرین توجه و تمرکز 

گروه سنی 3 الی 6 سال

بهترین زمان یادگیری

بهترین زمان یادگیری به نظر شما چه زمانی است؟ بهترین زمان یادگیری سه سال اول زندگی است؟ بهترین زمان یادگیری تا پنج سالگی است؟ بهترین

Read More »

گروه سنی 3 تا 6 سال

دنیای بچه‌های سه تا شش ساله به طور گسترده‌ای در حال رشد است. آنها مهارت‌های اولیه و پایه را فرا گرفته‌اند و بدنشان از ساختارهای ذهنی‌شان پیروی می‌کند. آنها می‌دانند چطور اطلاعات حسی را تفسیر کنند. آگاهی‌های اجتماعی را آغاز کرده‌اند و درباره مفاهیمی چون فضا، زمان و توالی چیزهایی می‌دانند. دنیای فیزیکی و اجتماعی آنها دیگر فراتر از خانه و همسایه‌ها است و حتی درباره جهان و اجتماعی بزرگتر چیزهایی دیده یا فرا‌گرفته اند.