تفکر، حل مساله، تفکر و حل مساله، پیش بینی رویدادها، شناخت الگوها، زبان بدن، کودک، بچه، بازی برای تمرین تفکر،

کارکردهای اجرایی در مدرسه مجله رشد

کارکردهای اجرایی

کارکردهای اجرایی یا مدیریت متفکرانه رفتار  و اجزای آن یعنی « انعطاف پذیری شناختی، حافظه کاری یا فعال و بازداری شناختی» بارها و بارها در

Read More »

تفکر، حل مساله، تفکر و حل مساله، پیش بینی رویدادها، شناخت الگوها، زبان بدن، کودک، بچه، بازی برای تمرین تفکر،

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال