Search
Close this search box.

بازیهای ساده برای تقویت توانمندیهای شناختی کودک

بازی با کودک، بازی حق کودکان

بازی حق کودک است.

بازی حق کودک است. وظیفه اصلی هر کودک بازی است. کودک برای شناخت دنیای اطراف خویش از ابزار بازی استفاده می‌کند. وقتی که او بارها و بارها

Read More »

بازیهای ساده برای تقویت توانمندیهای شناختی کودک

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال