فردی

بازداری پاسخ چیست

بازداری پاسخ چیست؟ بازداری پاسخ به ساده ترین زبان یعنی مهارتی که ذهن را کنترل می کند. بازداری پاسخ یک مهارت شناختی است که به ما کمک

Read More »

فردی

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال