تقویت مهارتهای اجتماعی کودک

بازداری پاسخ چیست

بازداری پاسخ چیست؟ بازداری پاسخ به ساده ترین زبان یعنی مهارتی که ذهن را کنترل می کند. بازداری پاسخ یک مهارت شناختی است که به ما کمک

Read More »

تقویت مهارتهای اجتماعی کودک

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال